Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi (ULUYÖS)

Tercih Başvuru İşlemleri

                                                         BUÜ YURT DIŞI KONTENJANLARA TERCİH BAŞVURUSU UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

10 Haziran - 25 Haziran 2024 (Türkiye saati ile 17:00’a kadar) tarihleri arasında http://yos.uludag.edu.tr   web adresinden tercih işlemleri çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.

Tercih değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarının;

 A- Genel İlkeler, 2. c) bendi; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların üniversitelerce belirlenen kriterler çerçevesinde yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilme uygulamasının devamı, ayrıca;

  i) Yükseköğretim kurumları tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına da öğrenci kontenjanı belirlenmesinin devamı,

   ii) Bununla birlikte bu programlara mahsus olmak üzere bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’unun aşılmaması”, usul ve esaslarınca yapılır. 

 iii) Bu programlara mahsus olmak üzere bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’unun aşılmaması” maddesi uyarınca, söz konusu kontenjanlara başvuracak adayların tercih başvurusu yaparken bu durumu dikkate alarak tercih başvurularını yapması gerekmektedir.

       NOT:  YÖK'ün tercih değerlendirme esasları uyarınca; Öğretmenlik, Hukuk, Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi kontenjanları için söz konusu %10 kontenjan uygulamasına göre yerleştirme işlemi yapılacak olup bu statüde bulunan (Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurt dışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu ve T.C. uyruğunda bulunan adaylar), istenilen bilgi ve belge girişlerini eksik veya hatalı beyanda bulunarak yapmaları nedeniyle kayıt hakkı kazananların, yerleştirmeleri yapılmış olsa bile bu durumu kendilerine bir hak sağlamayacak olup kayıtları silinecektir.

   * Başvuru sırasında bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. (Her aday yalnız bir kere başvuru yapabilecektir. Tercihler yapıldıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.)

   * Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

   * Kesin kayıt sırasında belgelerin orijinalleri ve onaylı suretleri istenecektir.

   * Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

   * Adayların, başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde; tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge veya bilgi girişi/beyanı sonucu kesin kayıtları yapılmış olsa bile tespit edilen her aşamada işlemleri iptal edilir/kayıtları silinir. Yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. Haklarında adli ve idari işlemler başlatılır.

    * Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  * Adaylarla yapılacak yazışmalarda e-posta adresi kullanılacak olup mail adresinizin kullandığınız, güncel ve doğru olması önem arz etmektedir. Adayların mail adreslerine yapılan bildirimler tebliğ hükmündedir.

  * Öğrenci Seçme işlemleri sürecinde kesin kayda hak kazanan adaylar yerleştirme sonuçlarını Bursa Uludağ Üniversitesi ULUYÖS web sayfasında yerleştirme sonuç sorgulama ekranına giriş yaparak öğrenirler. Adaylar kabul mektuplarının çıktısını Üniversitemiz ULUYÖS web sayfasından alırlar. (Adaylara mail ile Kabul Mektubu gönderilmez.)Adaylar bu belgeyi ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu almak için kullanabilirler. 

    * Bu "Uygulama Usul ve Esaslarında" yer alan kurallar, yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

   * Tercih ve kayıt işlemlerine ilişkin tüm duyurular ve bilgilendirmeler Üniversitemiz resmi iletişim kanalı olan ULUYÖS web sayfası üzerinden yapılacak olup bunun dışında yapılan bilgilendirme ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

   * Belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

   * Bursa Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz.

   DİKKAT: * Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınav türlerinden geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur.

   * Özel Yetenek sınav ve başvuru tarihleri ilgili birimler tarafından duyurulacak olup kontenjanlara tercih yapacak adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm programlara yerleştirme işlemleri ilgili birim tarafından kurulan komisyonlar tarafından yürütülür. Sonuçlar ilgili birimler tarafından ilan edilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar tarafından yapılacak özel yetenek  sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

   * Kayıt işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara 2. Yerleştirme, mevcut başvurular içinden hiçbir Fakülte/Meslek Yüksekokula yerleşmemiş adaylar arasından yapılacak olup sonuçlar 16 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilecektir. (Adaylardan tekrar tercih başvurusu alınmayacaktır.)

   * Kaydı yapıldıktan sonra, başvuru koşullarına uymadığı, yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuru yaptığı, bilgi ve belgelerinde hata bulunduğu tespit edilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki adaylar ile kayıt yaptırmak için para yatıran, kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

   Bir adayın kontenjanlara tercih başvurusunda bulunması, yukarıda yazılı başvuru şartlarını taşıdığını, Kılavuz ve Bursa Uludağ Üniversitesi Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi’nde yer alan bütün hususları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

   Uygulama usul ve esasları ile Kılavuzda yer alan bilgi, açıklama ve kurallar, yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ve diğer resmi kurumlarca alınacak kararlar gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, YDOKK tarafından belirlenir. Yönerge ve Kılavuzda belirtilmeyen durumlarda, YDOKK, ULUYÖS Koordinatörü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

   * İnternet sayfasındaki (ULUYÖS - Resmi web sayfası) duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

   * Tercih Başvurusu yapmadan önce  Kılavuzu dikkatlice inceleyiniz.

 

   * Tercih Başvurusu İçin TIKLAYINIZ.    

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2024